ឈប់តាំងខ្លួនជាជនរងគ្រោះទៅ!

ធ្លាប់ទេ? ពេលខ្លះយើងយល់ថាយើងជាករណីពិសេស។ យើងមានស្ថានភាពបែបនេះមួយ បែននេះពីរ បី​ បួន ហើយសង្ឃឹមថាគេនឹងឲ្យ។ យើងយល់ថាគេគួរតែចាត់ទុកយើងជាករណីលើកលែង ហើយយើងសមនឹងទទួលបានជំនួយ ឫការលើកលែងដែលគេគួរតែយល់។ បើអ្នកមានអារម្មណ៍បែបនឹង អ្នកប្រហែលជាចូលក្នុងករណីមួយដែលគេហៅថា Playing Victim ហើយ។

Stop playing victimized.

Photo by Matthew Henry on Unsplash.

បើអ្នកស្ថិតក្នុងស្ថានភាពនេះ អ្នកប្រហែលជាត្រូវគិតឡើងវិញ។ មិនមែនមានតែអ្នកទេដែលពិសេស មនុស្សម្នាក់ណាក៏ពិសេសដែរ។ មនុស្សម្នាក់ៗគេមានស្ថានភាពរៀងៗខ្លួន ហើយគ្នានស្ថានភាពនណាសំខាន់ជាងនណាទេគឺវាសំខាន់ដូចៗគ្នា។ ជាជាងចាំឲ្យគេយល់ហើយលើកលែងឲ្យយើង យើងគួរតែបើកកាយបើចិត្តធ្វើនូវអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើ ទទួលខុសត្រូវលើតួនាទីរបស់យើងទើបជារឿងត្រឹមត្រូវ។ Just shut the f*ck up and get going!

Stop playing victim to the circumstances you created.

ចែករំលែក៖
រូបភាពជ្រើសរើស
កំពុងឡូដ...
អត្ថបទ​ថ្មីៗ
Article's thumbnail

គំនូរសិល្បៈឌីជីថលដែលមានតម្លៃជិត 70 លានដុល្លា

Article's thumbnail

Hermes Engine សម្រាប់ React Native

Article's thumbnail

ការប្រើប្រាស់ Dependency ក្នុងការ​សរសេរសូហ្វវែរ៍

Article's thumbnail

លាហើយបណ្ដាញសង្គម

Article's thumbnail

រឿងដែលកំពុងតែកើតឡើងមកលើ Intel

You've reached singularity, the beginning of time!